Chuyên mục lưu trữ: LaTeX

\mathrm\TeX

\mathrm\TeX là một ngôn ngữ lập trình dành cho soạn thảo văn bản. Nói đến \mathrm\TeX, người ta thường nghĩ ngay đến việc gõ công thức toán học. Nhưng thật ra \mathrm\TeX thực hiện nhiệm vụ sắp chữ trên toàn văn bản chứ không riêng gì các công thức toán. Trình biên dịch cho ngôn ngữ \mathrm\TeX, phổ biến nhất là \mathrm{\TeX Live}\mathrm{MiK \TeX}, làm nhiệm vụ tính toán để từng con chữ nằm đúng toạ độ của chúng trên trang in, sao cho văn bản có trình bày đẹp nhất, hợp lý nhất.  Tiếp tục đọc \mathrm\TeX